Post contractual vacant, de bibliotecar IAS pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de bibliotecar IAS pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul biblioteconomiei / bibliologiei și științei informării;
 • vechime în domeniul biblioteconomic de minimum 5 ani;
 • experiență de minimum 2 ani în coordonarea și/sau realizarea unor activități de cercetare;
 • cunoștințe în domeniul informatic: sisteme integrate de bibliotecă, Windows 10, Microsoft Office;
 • cunoașterea aprofundată a unei limbi străine de circulație.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 27.07.2022-09.08.2022
 • Verificarea dosarelor de concurs: 17.08.2022
 • Proba scrisă:22.08.2022
 • Interviu: 24.08.2022

 

Tematică

 • Rolul și importanța bibliotecii academice în susținerea procesului educațional și a activității de cercetare științifică
 • Transformarea digitală a bibliotecii academice în contextul digitalizării universității
 • Biblioteca universitară – resurse și servicii pentru susținerea Științei Deschise și Accesului Deschis
 • Managementul publicațiilor și datelor de cercetare științifică ca instrument de promovare a rezultatelor cercetării științifice și de creștere a vizibilității universității – rolul bibliotecii academice
 • Etapele procesului de cercetare științifică – rolul bibliotecii universitare și al bibliotecarului cercetător în susținerea acestora
 • Creșterea vizibilității universității din perspectiva activității de cercetare științifică – rolul bibliotecii și al bibliotecarului în construcția profilului de cercetare al instituției

 

Bibliografie:

 • Academic Advance Research Hub [online]. Disponibil aici
 • CHELCEA, S. Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative și calitative. București: Editura Economică, 2007.
 • COX, M. ; KENNAN, M.A. ; LYON, L. ; PINFIELD, S., SBAFFI, L. Maturing research data services and the transformation of academic libraries. Journal of Documentation [online], 2019, vol. 75, nr. 6, p. 1432-1462. Disponibil la: aici
 • FAIR principles and Open Science [online]. Disponibil aici
 • What is Open Science? [online]. Disponibil aici
 • Open Science Training Handbook [online]. Disponibil aici
 • LANG, L.; WILSON, T. ; WILSON, K. ; KIRKPATRICK, A. Research Support at the Crossroads: Capability, Capacity, and Collaboration. New Review of Academic Librarianship, 2018 [online]. Disponibil aici
 • MERISALO, M.; MAKKONEN, T. Bourdieusian e-capital perspective enhancing digital capital discussion in the realm of third level digital divide. Information Technology & People [online], 2022, vol. 35, nr. 8, p. 231-252. Disponibil aici
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului – PNRR, 2022 [online]. Disponibil aici
 • POWELL, J.  A librarian’s guide to graphs, data and the semantic web. Elsevier, 2015 [online]. Disponibil aici
 • REGNEALĂ, M. (coord). Tratat de biblioteconomie (vol.1-4). București: Asociatia Bibliotecarilor din România, 2013-2019.
 • SCHMIDT, LeEtta. How the Library Can Support Your Research Lifecycle [online]. Disponibil aici
 • SOARE, Tamina. Biblioteca universitară și cercetarea științifică: teză de doctorat. București, Universitatea din București, 2019 [disponibilă pe platforma guvernamentală de teze de doctorat REI].
 • VAN  DEN BREKELG. Raising the visibility of your institution and researchers. Elsevier, 2020 [online]. Disponibil aici

 

Legislație: 

 • Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea drepturilor de autor nr. 8/1996;
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MEC nr. 3944/01.05.2003 privind Regulamentul cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Planul strategic al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2021 – 2025) [online]. Disponibil aici
 • PLANUL STRATEGIC DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN SNSPA 2020-2024 [online]. Disponibil aici
 • Strategia de cercetare a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2021-2025) [online]. Disponibil aici
 • Strategia de Digitalizare a Educației din România 2021-2027 – SMART-Edu[online]. Disponibil aici

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget